Välj en sida

ENGAGERA DIG

Om VUGI

VUGI är en ideell förening. VUGI bildades år 1968 när högskolan i Växjö startade. Föreningens verksamhet har varierat under åren och även varit utspridd på olika platser i Växjö, men sedan 1997 finns vi i hus J, Olympen, på Campus.

VUGI öppnade Olympen Träningscenter 1 september 2010. Ett större utbud av motionpass i bollsporter, gruppträning och ett gym utökade våra medlemmar från 500  till som mest 2500 medlemmar. År 2011 uppmärksammade Sveriges Akademiska Idrottsförbund föreningens arbete och utsåg VUGI nationellt till ”Årets studentidrottsförening”.

VUGI har idag ca 60 medarbetare som engagerar sig inom kommittéer och sektioner för gym, gruppträning och bollsporter. VUGI är medlem i Sveriges Akademiska Idrottsförbund och lyder under Riksidrottsförbundets stadgar.

VUGI har alltid erbjudit motionsidrott, men har även en lång tävlingshistoria inom främst bollsporter. Föreningen har representerats av tävlande i flertalet serier och Student-SM med fina prestationer och SM-vinster. Åren 2015 & 2016 var föreningen arrangör av Student-SM, ”Studentiaden” i fem olika idrotter.

Vill Du engagera Dig i VUGI? Det finns många intressanta uppdrag i föreningen av olika slag. Kontakta oss gärna!

Våra roller

Styrelseledamot

Som styrelseledamot är man ytterst ansvarig för föreningens verksamhet. Styrelsen arbetar för föreningens långsiktiga utveckling

Gruppinstruktör

Våra gruppträningsinstruktörer leder och inspirerar på gruppträningspassen. De är välutbildade och håller hög kvalité på passen. Vi är inte med i något koncept utan varje instruktör har fria händer att skapa egna intressanta pass.

Vill du bli gruppträningsinstruktör? Kontakta Isabell, vår gruppträningsansvarig, eller Malin och Alexander på vårt kansli. 

Saknar du något i vår verksamhet?

Är det något du saknar i vår verksamhet? Vi är alltid öppna för förslag från våra medlemmar om att starta nya verksamheter eller sektioner.

Kontakta Malin och Alexander på vårt kansli. 

Receptionist

Den du träffar först när du kommer till oss är någon av våra receptionister. Som receptionist är du anställd i vår reception och möter våra medlemmar i deras dagliga träning. 

Om du vill arbeta som receptionist, kontakta Malin och Alexander på vårt kansli. 

Bollsportsledare

VUGI erbjuder flera olika bollsporter som innebandy, volleyboll, basket och innefotboll. Det är tack vare våra engagerade ledare som våra bollpass finns.

Som bollsportsledare är du ansvarig för att passen fungerar och att träningen är givande för alla. 

Vill du engagera dig i vår bollsport, kontakta Malin och Alexander på vårt kansli. 

Dokument

Här finner du dokument som berör vår verksamhet inom olika områden. 

Antidoping

Allt bruk av dopingmedel är oacceptabelt. Inget idrottsresultat är så värdefullt att bruk av dopingmedel kan försvaras. Användning av dopingpreparat leder till avstängning. Vid oro eller misstanke mot någon medlem kommer verksamhetsansvarig kontakta personen i fråga för ett enskilt samtal angående vad som ligger bakom beteendet. Medlemmen kan därefter få hjälp med vidare kontakt för behandling hos lämpliga instanser, exempelvis studenthälsan eller sjukvården för hjälp till en bättre hälsa. Vid meningsskiljaktigheter kan medlemmen bli tillfälligt avstängd från anläggningen och verksamheten i avvaktan på utredning och/eller förbättring av det ohälsosamma träningsmönstret. Du som medlem vid VUGI kan alltid kontakta verksamhetschefen, instruktörer eller övriga ledare för att uppmärksamma eventuell misstanke eller oro för andra medlemmar.

 

Handlingsplan för antidopingarbetet i VUGI/Olympen Träningscenter

VUGI har en antidopingspolicy som ligger till grund för allt arbete vi gör inom området. Förutom policyn finns denna handlingsplan med information kring hur föreningen kan arbeta förebyggande och aktivt mot doping. VUGI vill verka för en dopingfri miljö inom föreningen och ska därför: * Aktivt arbeta för en dopingfri verksamhet. * Aktivt upprätta en plan för antidopingarbetet. * Aktivt arbeta förebyggande mot användandet av doping. * Aktivt se till medlemmars behov av stöd och sprida kunskap om föreningens antidopingarbete.

VUGI en del av svensk idrott
VUGI är medlem i Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF), som ingår i Riksidrottsförbundet (RF). Alla föreningar som är medlemmar i SAIF är automatiskt även medlemmar i Riksidrottsförbundet. Det gör oss delaktiga i det antidopingarbete som pågår inom svensk idrott. Inom studentidrotten återkommer dopingärenden årligen och det visar vikten av att fortsätta ett aktivt förebyggande arbete. PÅ RF:s hemsida kan man läsa följande: Sedan lång tid tillbaka är det förbjudet med doping inom idrotten. Argumenten för det är många, men kan sammanfattas i fyra punkter: 1. Det är fusk att dopa sig. En känsla av ärlighet och rent spel ligger i idrottens natur. 2. Det är farligt att dopa sig. Det strider mot medicinsk etik och är förenat med stora hälsorisker för individen. 3. Det skadar idrottens trovärdighet. Doping utgör därigenom att allvarligt hot mot idrotten som ungdomsorganisation och folkrörelse. 4. Att hantera och inta förbjudna preparat är enligt svensk lag förbjudet och kan ge fängelse.

VUGI kvalitétssäkring/Diplomering
Sedan 2012/2013 är VUGI diplomerade av 100 % ren träning som är ett samarbete mellan olika gym i Kronoberg, polisen samt länsstyrelsen. Diplomeringen kräver att följande kriterier fylls: * Ägare, träningsansvariga och instruktörer ska ha genomgått den utbildning som erbjuds inom samarbetet 100% ren träning. * Utformat en policy och en handlingsplan mot doping som gäller alla tränande och all personal. * Utformat träningsmiljön på ett sådant sätt att det inte uppmuntrar till användning och försäljning av dopingpreparat. * Anläggningen ska ha ett samarbete med polisen och/eller Riksidrottsförbundet.

Antidopinggrupp
Alla SAIF-anslutna föreningar med eget gym i sitt träningsutbud skall ha en antidopingansvarig. I VUGI har vi en antidopinggrupp med en huvudansvarig person. Gruppens uppgifter är:

  • Leda det operativa arbetet i föreningen, enligt checklistan ovan.
  • Hålla sig uppdaterad via Antidopinggruppen på RF, Dopingjouren samt nätverket 100 % ren träning i Kronoberg.
  • Vara kontaktperson för SAIF.
  • Ingå och delta vid träffar i studentidrottens nätverk för antidopingansvariga.
  • Vara kontaktperson för media kring förebyggande antidopingarbete och vid dopingärenden.
  • Se till att våra ledare är informerade om föreningens antidopingarbete.
  • Ansvara för att föreningens information kring antidopingarbete är uppdaterad och tillgänglig för medlemmar.

Dopingavtal
VUGI och Olympen Träningscenter arbetar för en verksamhet utan dopingmedel. Med dopingmedel menas i detta avtal samma definition som återfinns i Lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel (Dopningslagen): 1 § Denna lag gäller: a) Syntetiska anabola androgena steroider b) Testosteron och dess derivat c) Tillväxthormon d) Kemiska substanser som ökar produktion eller frisättning av testosteron och dess derivat eller av tillväxthormon. VUGI & Olympen Träningscenter är medlem i Riksidrottsförbundets och följer dess stadgar gällande förbud mot dopingmedel. Riksidrottsförbundet har rätt att utföra dopingkontroller på undertecknad medlem i VUGI och vilket sker enligt Riksidrottsförbundets bestämmelser. För brott mot Riksidrottsförbundets regler mot doping gäller vad som föreskrivs i Idrottens antidopingreglemente. VUGI:s åtgärd blir enligt Riksidrottsförbundets bestämmelser. VUGI förbehåller sig rätten att kalla undertecknad medlem att lämna dopingtest. Vid underlåtelse att inställa sig till dopingtest, vid uppvisat positivt analysresultat och brott mot Lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel  medför avstängning i VUGI och Olympen Träningscenter enligt Riksidrottsförbundets bestämmelser. Ingen återbetalning utgår för erlagda tränings- och medlemsavgift. VUGI och Olympen Träningscenter ingår i nätverket ”100% ren Träning Kronoberg” i samverkan  med övriga träningsanläggningar i Kronoberg, Region Kronoberg, Länsstyrelsen, Smålandsidrotten och Kronobergspolisen. Information om avstängning lämnas till övriga träningsanläggningar i nätverket och medför avstängning hos samtliga.

Medlemsförsäkring

VUGI:s medlemmar är försäkrade hos Folksam. Som tränande medlem med betald medlemsavgift är du försäkrad hos Folksam Idrottsförsäkring. ”När gäller försäkringen? Försäkringen gäller för den aktivitet/idrott som föreningen anger i ansökan och för resor till och från aktivitet/idrott. Försäkringen gäller även under tävling/träning på annan ort/utomlands. Vid utlandsresa gäller försäkringen i högst 45 dagar. Tänk på att komplettera försäkringen med en reseförsäkring vid resa utomlands.” Läs mer om försäkringsvillkoren här: Folksams idrottsförsäkring

Medlemsvillkor

Allmänna villkor gällande medlemskap och träningskort vid VUGI/Olympen Träningscenter

 1. Träningskort på Olympen Träningscenter. Träningskortet på Olympen Träningscenter är personligt och ger kunden möjlighet att nyttja det träningsutbud på Olympen Träningscenter som är kopplat till träningskortet.

2. Medlemskap i VUGI. Vid köp av träningskort på Olympen Träningscenter är medlemsavgift till VUGI obligatoriskt. Varje person som är ägande av ett träningskort på Olympen Träningscenter ansvarar själva för att årligen betala medlemsavgift till VUGI under verksamhetsårets giltighetsperiod 1 juli– 30 juni. Betalning av medlemsavgift för kunder med autogiroavtal sker automatiskt årligen via autogiro den 27 augusti för gällande verksamhetsår på personens angivna personkonto för debitering av träningsavgift via autogiroabonnemang.

3. Trivselregler och träningsföreskrifter. Med detta avtal godkänner undertecknad medlem att följa VUGI:s stadgar, policyer och ordningsregler. Det åligger medlem att själv ta till sig information som behövs för att följa ovanstående. Dokument finns tillgängliga på anläggningen och på VUGI/Olympen Träningscenters hemsida.

4. Hälsotillstånd. Varje medlem ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är tillräckligt god för att delta i VUGI-/Olympen Träningscenters utbud av aktiviteter.

5. Avtalstid och uppsägning. Uppsägning av träningskort med engångsbetalning sker automatiskt när bindningstiden är avslutad. Autogiroabonnemang övergår efter bindningstiden till löpande avtal med uppsägningstid. Sker uppsägning mellan den 1-20:e i månaden avslutas abonnemanget med en månads uppsägningstid. Sker uppsägning mellan den 21-31:e i månaden avslutas den sista dagen nästföljande månad. Uppsägning ska ske på avsedd uppsägningsblankett med kundens signatur i receptionen.

6. Prisändringar. VUGI och Olympen Träningscenter förbehåller sig rätten till prisändringar. Alla träningskort är garderade mot prisändringar under bindningstiden.

7. Utebliven betalning. VUGI förbehåller sig rätten att överlåta utebliven betalning till inkasso.

8. Autogiromedgivande. Vid tecknande av autogiroabonnemang medger undertecknad medlem att uttag får göras från angivet bankkonto på begäran av VUGI för överföring via bankens automatiska betalningstjänst. Banken är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela medlemmen i förväg av begärda uttag. Meddelandet om gjorda uttag får medlem via kontoutdrag från banken. Detta medgivande gäller även om medlem bytt kontonummer eller byter bank. Undertecknad medlems medgivande gäller tillsvidare och upphör först efter att denne sagt upp abonnemangsavtalet ( se punkt 5. Avtalstid och uppsägning). Om medgivande upphör innan abonnemangsavtalets utgång är medlemmen förpliktad att betala kvarstående summa kontant eller via faktura. All löpande debitering sker i förskott på förfallodagen som är den första (1) varje månad, dragning ifrån kundens konto kommer alltså att ske ca fyra (4) dagar före förfallodagen via autogirot. Om täckning saknas, skickas påminnelsefaktura till medlem via mail eller post max. två (2) tillfällen. På påminnelsefakturan tillkommer en påminnelseavgift vid varje tillfälle på femtio (50) kronor. Vit utebliven inbetalning av påminnelsefaktura överlåtes fakturan till inkasso. Efter 60 dagars obetald avgift sker automatisk avstängning av abonnemangets rättigheter till inpassering och debitering fortgår bindningstiden ut.

9. Inpasseringskort. Inpasseringskort är personligt och får inte under några omständigheter användas av annan person. Inpassering till gymmet får endast ske efter incheckning i kundkiosk. Om medlem förlorar sitt inpasseringskort eller detta skadas så att det blir tekniskt obrukbart skall detta omedelbart anmälas till personalen som då utfärdar ett nytt inpasseringskort till en kostnad av 100 kr. När medlem vill avsluta sitt träningskort skall armbandet och eventuellt passerkortet lämnas tillbaka efter senast 30 dagar för att få depositionsavgiften tillbaka.

10. Ansvar för medlemmars ägodelar, olycksfall mm. VUGI och Olympen Träningscenter ansvarar inte för förluster p.g.a. stöld, inbrott eller av annan anledning för skador på medlemmars eller andra besökares tillhörigheter. Vi ansvarar inte heller för personskador som förorsakats medlem p.g.a. olycksfall eller till följd av annan besökares agerande. Medlem i VUGI är försäkrad hos Folksam idrottsförsäkring. Det är medlemmens ansvar att ta del av försäkringsvillkoren.

11. Avstängning och uteslutning. Avstängning från Olympen Träningscenter samt uteslutning ur VUGI kan ske vid följande överträdelser:
• Om medlem försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.
• Om medlem använder dopingklassade medel leder detta omedelbart till avstängning enligt Riksidrottsförbundets bestämmelser.
• Om medlem överlåter eller lånar ut sitt personliga inpasseringskort till annan person, tar med sig eller släpper in annan person som inte är medlem.
• Om medlem ej följer de ordningsregler bestämda av VUGI/Olympen Träningscenter eller de anvisningar som personalen ger avseende dessa.
Avstängning och uteslutning sker enligt VUGI:s stadgar. Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid vilken bestäms av styrelsen. VUGI/Olympen Träningscenter förbehåller sig rätten till att omgående avbryta medlemmens träningskorts rättigheter och avsluta träningskortets abonnemang vid bindningstiden utgång. Ingen kompensation utgår till medlemmen i dessa fall.

12. Praktiska ändringar. VUGI och Olympen Träningscenter förbehåller sig rätten till ändringar av aktivitetsutbud, aktivitetens innehåll, öppettider, allmänna medlemsvillkor samt ordningsregler. Ingen kompensation utgår till medlemmarna i dessa fall.

13. Medlemsregistrering. Alla medlemmar registreras i vår databas för kundregistrering. Genom att underteckna detta avtal godkänner medlemmen denna registrering. Registreringsuppgifter innefattar kontaktuppgifter, personnummer (10 siffror) samt fotografering. Vid tecknande av autogiroabonnemang skall även kontouppgifter lämnas. Medlem skall omgående underrätta VUGI och Olympen Träningscenter vid ändring av medlemmens namn, adress, telefonnummer samt bankkontonummer.

14. Frysning av träningskort. VUGI och Olympen Träningscenter erbjuder möjlighet till frysning av träningskort. Frysningsperioden kan göras på maximalt sex (6) månader. För varje frysningstillfälle tillkommer en administrativ avgift. Vid skada/sjukdom/graviditet kan frysning av abonnemang göras kostnadsfritt i tre (3) månader mot uppvisande av läkarintyg.

15. Överlåtelse av avtal. Medlem kan när som helst under träningskortets bindningstid överlåta sitt träningskort till tredje part. En administrativ avgift ska betalas av personen som överlåter avtalet. Personen som tar över avtalet ska betala medlemsavgift samt depositionsavgift för inpasseringskort.

16. Aktiviteter utöver träningskort. VUGI och Olympen Träningscenter tillhandahåller vissa aktiviteter som meddelas via anslag i lokaler eller på vår hemsida. Aktiviteter ingår ej i träningskortet och en avgift kan tas ut vid deltagande vid dessa aktiviteter.

17. Utrustning. Olympen Träningscenter sköter kontinuerligt underhåll av utrustning och lokaler, så att dessa kan nyttjas på bästa möjliga sätt.

18. Dopingkontroll. VUGI ingår i Riksidrottsförbundet, som har rätt att göra regelbundna och oanmälda dopingkontroller på våra medlemmar. Dopingkontroller kan även ske vid poliskontroll.

19. Medlemskontroll. Personal på Olympen Träningscenter gör regelbunden medlemskontroll på deltagande personer i föreningens verksamhet. Medlem skall kunna identifiera sig med inpasseringschip samt giltig identitetshandling.

Policy ätstörningar

VUGI/Olympen Träningscenter ser som sitt mål att främja hälsa genom funktionell och allsidig träning. Därför har vi en policy angående ätstörningar, som vanligast delas in i nervosa, bulimi samt ätstörning utan närmare specifikation (UNS) vilket innebär att den drabbade har tydliga tecken på ätstörning utan att uppfylla alla diagnoskriterier för anorexi eller bulimi. Om en medlem visar tecken på något av detta ser vi det som vårt ansvar att uppmärksamma detta. Ätstörningar är ett samlingsnamn för psykiska sjukdomar som visar sig genom ett skadligt beteende gällande matvanor och ätande. För att göra sig av med den energi som kroppen intagit genom föda utvecklas ofta ett kompensationsbeteende som kan vara kräkningar, laxermedel och överdriven motion. Ortorexi är ett besläktat syndrom till ätstörningar och visar sig i en överdriven vilja att leva hälsosamt. Det primära målet är inte att gå ner i vikt och det är heller ingen psykiatrisk diagnos. Resultatet av en överdriven hälsosam livsstil i kombination med strikt kosthållning leder dock till bristsjukdomar och viktnedgång. Vid oro för Olympen Träningscenters medlemmar kommer verksamhetschefen kontakta personen i fråga för ett enskilt samtal angående vad som ligger bakom beteendet. Medlemmen kan därefter få hjälp med vidare kontakt för behandling hos lämpliga instanser, exempelvis studenthälsan eller sjukvården för hjälp till en bättre hälsa. Vid meningsskiljaktigheter kan medlemmen bli tillfälligt avstängd från anläggningen och verksamheten i avvaktan på utredning och/eller förbättring av det ohälsosamma träningsmönstret. Individuella variationer av tillfällig eller delvis avstängning kan förekomma, exempelvis kan medlemmen vara välkommen att träna ett begränsat antal gånger i veckan. Du som medlem vid Olympen Träningscenter kan alltid kontakta verksamhetschefen, instruktörer eller övriga ledare för att uppmärksamma eventuell oro för andra medlemmar.

Policy droger & alkohol

VUGI/Olympen Träningscenter följer Riksidrottsförbundets stadgar och har en policy emot alkohol och droger. Droger i alla former är skadliga för kroppen. Den här policyn gäller för alla medlemmar, idrottsutövare och besökare i vår förening.

 

Alkohol/Nikotin
De aktiviteter som VUGI /Olympen Träningscenter erbjuder sina medlemmar eller som deltagare deltar i  får inte omfatta alkohol eller nikotin. Hela vår anläggning är en rök- och alkoholfri anläggning och ingetdera skall brukas i samband med utövande av idrottsverksamhet. Användande av alkohol eller nikotin i vår verksamhet kan leda till en varning alternativt avstängning eller uteslutning

Policy dataskydd

VUGI/Olympen Träningscenters Dataskyddspolicy

Vi värnar om din personliga integritet och vår dataskyddspolicy förklarar hur VUGI/Olympen Träningscenter använder och samlar in dina personuppgifter samt hur du kan göra dina rättigheter gentemot oss gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor genom att kontakta oss på: info@olympentraningscenter.se

När du använder VUGI/Olympen Träningscenters tjänster accepterar du vår behandling av dina personuppgifter samt vår dataskyddspolicy. Vidare accepterar du att vi skickar information till dig via elektroniska kommunikationskanaler, som mail och sms. Innan du använder våra tjänster är det viktigt att du läser igenom VUGI/Olympens dataskyddspolicy. För du ska kunna vara medlem hos oss och använda våra tjänster så som hemsida eller applikation behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter med hänsyn till din personliga integritet.

 

Information som samlas in

Information om dig själv kan du komma att ge till oss både direkt och indirekt på olika sätt. VUGI/Olympen Träningscenter får information när du tecknar ett medlemskap, köper träningskort, köper produkter eller tjänster av oss, när du kontaktar oss eller när du använder vår app eller hemsida, eller någon annan av våra tjänster där du lämnar personuppgifter.

Personuppgifter som lämnas kan vara:

·         Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, adress, e-postadress, mobiltelefonnummer, bild, etc.

·         Betalningsinformation – fakturainformation, bankkontonummer, bank, etc.

·         Information om varor/tjänster – detaljer angående de varorna/tjänsterna du har köpt.

·         Historisk information – betalningshistorik, dina köp, dina bokningar och dina besök.

·         Information om hur du interagerar med VUGI/Olympen Träningscenter – hur du använder våra tjänster, hur du lämnade tjänsten, eventuella automatiska utskick            från oss.

·         Enhetsinformation – exempelvis IP-adress, och digitala fotspår när du rör dig på vår hemsida.

Den information vi får direkt från dig (person- och kontaktinformation och betalningsinformation) och information om varorna och tjänsterna (köp, betalningshistorik och dina bokningar) är nödvändiga för att du ska kunna ingå avtal med VUGI/Olympen Träningscenter. Den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften som beskrivs i nästa stycke.

 

Kommunikation

VUGI/Olympen Träningscenter kan använda din information för att kontakta dig via elektroniska kommunikationskanaler i följande syften:

·         Information om inställda pass

·         Förändringar av bokade pass

·         Allmän information rörande föreningen

·         Erbjudande om kurser, föreläsningar eller erbjudande hos VUGI/Olympen Träningscenter och våra samarbetspartners.

·         Medlemsundersökningar

Om du inte vill motta ovan information, skicka ett mail till: info@olympentraningscenter.se

 

Delning av information till tredje part

I flera fall behöver vi dela din information med tredje parter som vi arbetar med för att kunna tillhandahålla vår tjänst. Men vi vidtar åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert. Dina personuppgifter kommer aldrig att säljas till tredje part om vi inte har din tillåtelse.

 

Systemleverantörer

VUGI/Olympen Träningscenter behöver dela dina uppgifter med vår systemleverantör, BRP, som är personuppgiftsbiträde. Det är vår dataskyddspolicy som gäller när vi delar personuppgifter med dem och vi ansvarar för att dataskyddsreglerna följs.

 

Riksidrottsförbundet

VUGI/Olympen Träningscenter är en idrottsförening vilket innebär att vi behöver dela din information med Riksidrottsförbundet, Smålandsidrotten, Sveriges akademiska idrottsförbund samt i vissa fall (vid licensspel) även andra förbund. Exempel på personuppgifter som lämnas är namn, födelsedatum, personnummer, adress, e-post, mobilnummer samt land (vid annan nationalitet än svensk).

 

Myndigheter

Om vi är skyldiga enligt lag eller om du har godkänt det så kan VUGI/Olympen Träningscenter komma att behöva lämna nödvändig information till myndigheter såsom exempelvis polisen.

 

Var information behandlas

VUGI/Olympen Träningscenter har som mål att endast behandla din data inom EU/EES. Vi är måna om att skydda din data och därför säkerställer vi att dina uppgifter hanteras säkert genom att vidta åtgärder för detta.

 

Lagring av information

Vi sparar bara din information så länge vi behöver för att kunna tillhandahålla vår tjänst och så länge riksidrottsförbundet samt lagen kräver det.

 

Rätt till information, rättelse och radering

Du som registrerad medlem har rätt till:

·         Information om vilka uppgifter som behandlas av VUGI/Olympen Träningscenter. Om du önskar kan du få en kopia av den information vi har om dig.

·         Rättelse av felaktiga uppgifter. Du har rätt att komplettera eller rätta felaktig information som vi har om dig.

·         Radering av uppgifterna som avser dig, om inte uppgifterna är nödvändiga för att fullfölja avtal eller andra lagstadgade åtaganden. VUGI/Olympen träningscenter kan behöva spara viss del av din data för att kunna följa olika lagar som exempelvis bokföringslagen.

Vänligen kontakta föreningen om du önskar information, rättelse eller radering av dina uppgifter hos VUGI/Olympen Träningscenter.

Om grov överträdelse av våra ordningsregler begås kan medlem bli spärrad, detta medför att vi kommer spara nödvändiga uppgifter.

Stadgar

Personal kansli

Malin Runbert

Verksamhetsansvarig

malin@vugi.nu

Alexander Rudensten

Föreningsadministratör

alexander@vugi.nu

Styrelse

Elias Sjöström

Ordförande

Lina Hultegård

Kassör

Kristofer Nylander

Ledamot

Martin Glawe

Ledamot

Joakim Van Beelen

Ledamot

My Gustafsson

Ledamot

Robin Amundsson

Ledamot

Monica Stridh Gunnarsson

Suppleant